fbpx

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb Studio Tańca Dream Dance Magdalena Ożóg z siedzibą przy ul. Sportowa 8 lok. 48, 35-111 Rzeszów. Numer NIP: 8133628664, numer REGON: 181118110.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio Tańca Dream Dance Magdalena Ożóg oraz prawa i obowiązki jego klientów będących konsumentami.
 3. Celem wzięcia udziału w zajęciach wszyscy Uczestnicy korzystający z usług Studio Tańca Dream Dance Magdalena Ożóg powinni obowiązkowo podporządkować się zapisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników.
 4. Uczestnictwo w zajęciach w szkole tańca Studio Tańca Dream Dance Magdalena Ożóg jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.

Regulamin rezerwacji

  1. Zapisy na lekcje indywidualne prowadzone są telefonicznie, a także za pomocą aplikacji do rezerwacji „Booksy„( https://booksy.com/pl-pl/105267_studio-tanca-dream-dance-magdalena-ozog_inni_10729_rzeszow ). Podczas rezerwacji miejsca należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
  2. Zapisy na zajęcia grupowe tańca prowadzone są telefonicznie, facebook, instagram. Podczas rezerwacji miejsca należy wybrać datę rozpoczęcia kursu. W informacji zwrotnej po rozmowie należy wysłać SMSem swoje imiona i nazwiska + dopisek kurs tańca i datą która została wybrana z harmonogramu.PRZYKŁAD:
   Jan Kowalski + Anna Kowalska
   Kurs Tańca – 01.01.2024
  3. Rezerwacja miejsca na lekcje indywidualne następuje dopiero po wpłaceniu zadatku w wysokości 119 zł – Lekcja na tygodniu | 139 zł – Lekcja na weekendzie w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca.
  4. Rezerwacja miejsca na zajęcia grupowe następuje dopiero po wpłaceniu zadatku w wysokości 50 zł/osoba 100 zł/para w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca.
  5. Rezerwacja miejsca na lekcje indywidualne i zajęcia grupowe bez dokonania wpłaty jest nieważna.
  6. W przypadku rezygnacji z kursu grupowego lub lekcji indywidualnych zadatek nie zostaje zwracany. Podczas ponownej rezerwacji należy na nowo opłacić zadatek.
  7. Wpłaty można dokonywać na konto bankowe o numerze:PL02 2490 0005 0000 4530 1682 6151
   Studio Tańca Dream Dance Magdalena Ożóg
   W tytule przelewu prosimy o podanie imiona i nazwiska + dopisek „zajęcia grupowe” lub „lekcja indywidualna”
  8. Opłaty za lekcje indywidualne dokonywane są gotówką każdorazowo na końcu lekcji, a za zajęcia grupowe całość na pierwszym spotkaniu.
  9. Uczestnik lekcji indywidualnej/ grupowych, ma prawo do odwołania lekcji najpóźniej 48 godziny przed umówionym terminem zajęć. W innym przypadku sytuacja zostanie potraktowana tak jakby lekcja się odbyła, oraz zostanie naliczona należność.
  10. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs grupowy/lekcje indywidualną, organizowane zostaje zastępstwo lub data lekcji zostaje przełożona po konsultacji telefonicznej.

Regulamin sali

 1. Na obu salach Dream Dance obowiązuje czyste obuwie zmienne.
 2. Należy przestrzegać czasu treningu/lekcji. Godzina kursu/lekcji, do której zarezerwowaliście salę powinna być godziną, o której kończycie, niezależnie od tego ile się spóźniliście. 😉
 3. Zastrzegamy sobie możliwość pobrania należności za niewykorzystany wynajem sali, np. w przypadku rezerwacji sali i nie zjawienia się bez uprzedzenia lub znacznego spóźnienia.
 4. Za szkody wyrządzone na sali w którym odbywają się zajęcia, uczestnik odpowiada finansowo.
 5. Uczestnik, zapisując się na zajęcia, jest świadomy swego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze odpowiedzialność za swój udział w zajęciach.
 6. Studio Tańca Dream Dance nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 7. Studio Tańca Dream Dance nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie miejsca zajęć.
 8. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą Instruktora.
 9. Zajęcia odbywają się bez osób towarzyszących na sali podczas zajęć.
 10. Na salach treningowych zamontowany jest monitoring, rejestrujący obraz oraz dźwięk.
 11. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu/środków odurzających. Instruktor ma możliwość wyproszenia z zajęć osobę pod wpływem wyżej wymienionych substancji.

Wykorzystanie Wizerunku

 1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Szkoła Dream Dance usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały Social Media należące lub powiązane z Dream Dance.
 2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni.
 3. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych.
 4. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca Dream Dance Magdalena Ożóg z siedzibą przy ul. Sportowa 8 lok. 48, 35-111 Rzeszów. Numer NIP: 8133628664, numer REGON: 181118110.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres administratora danych osobowych.
 4. Korzystanie z systemu rezerwacji „Booksy” jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej polityki prywatności i jej akceptacji.
 5. Przetwarzanie danych użytkownika aplikacji mobilnej podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi kursów, warsztatów i innych usług dostępnych w Dream Dance. Są to między innymi: zarządzanie statusem płatności za usługi,  rejestracja obecności na zajęciach, informowanie o odwołanych zajęciach lub ważnych zmianach w funkcjonowaniu szkoły, przypomnienia o płatnościach itd.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z systemu rejestracji.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie odrębnej zgody, wyłącznie w zakresie informacji o ofercie Dream Dance.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody  użytkownika.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Uprasza się Użytkowników o bieżące monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki celem weryfikowania stosownych zmian.